Usługi audytu

Pomożemy określić czy system informatyczny i związane z nim zasoby właściwie chronią majątek, utrzymują integralność danych i dostarczają odpowiednich i rzetelnych informacji, osiągają efektywnie cele organizacji, oszczędnie wykorzystują zasoby i stosują mechanizmy kontroli wewnętrznej.

Audyt ochrony danych osobowych

Audyt ochrony danych osobowych to usługa skierowana do przedsiębiorstw, które zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (wraz z późniejszymi zmianami) oraz związanymi z nią aktami wykonawczymi, są zobowiązane do zabezpieczenia przetwarzanych przez siebie danych osobowych. W ramach audytu przeprowadzana jest analiza sposobu przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie oraz przegląd posiadanych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. W ramach audytu opracowujemy wymaganą przez GIODO dokumentację w tym dokumenty niezbędne do zgłoszenia zbioru do GIODO.

Testy penetracyjne

Dzięki testom polegającym na przeprowadzeniu kontrolowanego ataku na system teleinformatyczny, mającym na celu praktyczną ocenę bieżącego stanu bezpieczeństwa tego systemu, w szczególności obecności znanych podatności i odporności na próby przełamania zabezpieczeń, analizujemy system pod kątem występowania potencjalnych błędów bezpieczeństwa spowodowanych niewłaściwą konfiguracją, lukami w oprogramowaniu lub sprzęcie, słabościami w technicznych lub proceduralnych środkach zabezpieczeń, a nawet niewystarczającą świadomością użytkowników.

Audyt legalności oprogramowania

Audyt oprogramowania to ocena organizacji jednostki audytowanej pod względem efektywnego i legalnego zarządzania programami komputerowymi.Celem audytu oprogramowania jest weryfikacja, czy cele wyznaczone przez organizację audytowaną pod względem zarządzania oprogramowania zostały osiągnięte lub czy jej działania są zgodne z zaakceptowanymi standardami, statusem czy praktykami. Audyt ocenia czy zastosowane procedury będą w przyszłości odpowiadały uzgodnionym do stosowania wymaganiom. Oprócz oceny wskazuje także zalecenia zmian w procedurach, w tym sprawdzających oraz w politykach.

Copyright © 2015 Partnerhosted sp. z o.o. | ul. Szelągowska 49, 61-626 Poznań, woj. wielkopolskie | NIP: 9671354770, REGON: 341289261, KRS: 0000423550